Weryfikacja projektów (lipiec- sierpień)

Złożone projekty zostaną weryfikowane przez Zespół Konsultacyjny powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Wszystkie projekty sprawdzane są pod kątem zgodności formalnej (wymagania dotyczące składającego - zamieszkanie, załączone dokumenty, termin złożenia) oraz merytorycznej.

Weryfikacja merytoryczna projektu obejmuje konsultację projektu w odpowiednich wydziałach Urzędu Miasta odpowiadających za płaszczyznę jego realizacji. Sprawdzana jest rzetelność wyceny kosztów projektu, możliwość jego realizacji na wskazanym obszarze (kwestia własności i planów zagospodarowania gruntów), opłacalność inwestycji (czy projekt nie będzie generował nadmiernych kosztów utrzymania), unikalność i realna potrzeba realizacji określonego pomysłu (może istnieć inne rozwiązanie realizujące wskazaną potrzebę, o której zgłaszający nie wie).

W trakcie realizacji Zespół Konsultacyjny może się kontaktować z autorem projektu by uzupełnić brakujące dane lub potwierdzić przekazane informacje.

Po zakończeniu procesu weryfikacji nadesłanych projektów opublikowana zostanie ich kompletna lista, wraz ze wskazaniem do poddania pod głosowanie lub uzasadnieniem odrzucenia projektu. Zweryfikowane pomyślnie projekty wezmą udział w głosowaniu, w którym będą walczyły o poparcie mieszkańców.

Proszę czekać...